Opublikowano 31 października 2019

Wypowiedzenie umowy o pracę z jednej strony nie jest skomplikowaną procedurą, z drugiej bardzo ważne jest dopilnowanie i dopełnienie pewnych formalności. Zarówno od strony pracodawcy, jak i pracownika firmy. W dzisiejszym wpisie podsumujemy podstawowe informacje, podpowiemy co powinno zwierać wypowiedzenie umowy o pracę, oraz oddamy w Wasze ręce darmowy wzór wypowiedzenia do pobrania.

 

Wypowiedzenie umowy o pracę – najważniejsze informacje

 

Jak podpowiada Wikipedia, wypowiedzenie umowy o pracę to jednostronna czynność prawna skutkująca rozwiązaniem stosunku pracy. Wypowiedzenie dopuszczalne jest tylko wtedy, gdy zezwala na to odpowiedni przepis prawa. Szerszego objaśnienia czym jest wypowiedzenie, chyba nie ma potrzeby dodatkowo omawiać. Co innego jeśli chodzi o wspomniane przepisy prawa, które dość szczegółowo opisują sytuację, w której możliwe jest złożenie wypowiedzenia. Poświęcimy im chwilę.

 

Umowę o pracę można rozwiązać na kilka sposobów. W zależności od sytuacji, może być wypowiedziana z zachowaniem okresu wypowiedzenia (który jest uregulowany w treści umowy), albo bez zachowania okresu. Wypowiedzenie umowy o pracę z zachowaniem okresu wypowiedzenia może złożyć zarówno pracownik, jak i pracodawca. Pracodawca w wypowiedzeniu takim ma obowiązek poinformowania pracownika o przysługującym mu prawie do odwołania się, a w przypadku umowy na czas nieokreślony – podanie powodu jej rozwiązania. Po stronie pracownika nie ma takiego obowiązku.

 

Co jeszcze powinno zwierać wypowiedzenie z zachowanie okresu wypowiedzenia?

  • miejscowość i datę,
  • dane pracodawcy i pracownika
  • oświadczenie o wypowiedzeniu umowy o pracę z określeniem daty jej zawarcia oraz stron umowy,
  • oświadczenie o zachowaniu okresu wypowiedzenia z określeniem terminu jego upływu,
  • podpis strony wypowiadającej umowę oraz strony przyjmującej

 

Jeśli umowę o pracę wypowiada pracodawca, powinien dodatkowo zawrzeć w niej uzasadnienie, czyli podanie przyczyn rozwiązania umowy. Dotyczy to sytuacji gdy umowa zawarta jest na czas nieokreślony. W innym przypadku ten obowiązek nie istnieje. W wypowiedzeniu powinno się natomiast znaleźć pouczenie o przysługującym pracownikowi prawie do odwołania się od tej decyzji. To adnotacja, która ma duże znaczenie formalne.

Jeśli umowa została zawarta na czas próbny, okres wypowiedzenia wynosi 3 dni robocze – o ile okres próbny nie przekracza 2 tygodni. Jeśli jest dłuższy niż 2 tygodnie, okres wypowiedzenia wynosi 7 dni. W przypadku gdy okres próbny wynosi 3 miesiące – 2 tygodnie. W przypadku umowy o pracę na czas określony i nieokreślony okres wypowiedzenia wynosi 2 tygodnie, jeśli pracownik był zatrudniony krócej niż pół roku. Wynosi miesiąc, gdy pracownik był zatrudniony co najmniej pół roku. Trzy miesiące, gdy pracownik był zatrudniony przez minimum 3 lata.

 

Pracodawca można zwolnić pracownika z obowiązku świadczenia pracy do upływu okresu wypowiedzenia, z tym że w jego trakcie pracownik zachowuje prawo do wynagrodzenia. Pracodawca może zwolnić z obowiązku świadczenia pracy także częściowo, czyli po upływie tylko części okresu wypowiedzenia.

 

Warto pamiętać, że ustalając okres wypowiedzenia umowy o pracę na czas nieokreślony należy uwzględnić wszystkie okresy zatrudnienia u tego samego pracodawcy. Oznacza to, że wlicza się czas trwania wszystkich dotychczasowych umów u danego pracodawcy, a nie tylko długość trwania umowy, która jest wypowiadana.

 

A co w sytuacji, gdy mamy do czynienia z wypowiedzeniem umowy o pracy bez zachowania okresu wypowiedzenia? Czym różnią się prawa i obowiązki pracodawcy i pracownika?

doradztwo kadrowe - wypowiedzenie umowy

 

Wypowiedzenie umowy o pracę bez zachowania okresu wypowiedzenia przez pracodawcę

 

W pewnych okolicznościach pracodawca będzie zmuszony rozwiązać umowę bez zachowania okresu wypowiedzenia. Może to zrobić w sytuacji ciężkiego naruszenia przez pracownika podstawowych obowiązków pracowniczych, albo popełnienie przez pracownika przestępstwa, które uniemożliwia dalsze zatrudnianie go na zajmowanym stanowisku.. Wypowiedzenie bez zachowania okresu, będzie też miało zasadność w przypadku zawinionej przez pracownika utraty uprawnień koniecznych do wykonywania pracy na zajmowanym stanowisku, jak również przy przedłużającej się usprawiedliwionej nieobecności pracownika w pracy (po zakończeniu okresu ochronnego).

W ciągu 1 miesiąca od uzyskania wiadomości o okoliczności uzasadniającej rozwiązanie umowy pracodawca ma prawo do rozwiązania umowy o pracę z winy pracownika. Klikając TUTAJ można pobrać gotowy wzór takiego wypowiedzenia.

 

Wypowiedzenie umowy o pracę bez zachowania okresu wypowiedzenia przez pracownika

 

 

Osoba zatrudniona na podstawie umowy o pracę ma prawo do rozwiązania umowy o pracę bez zachowania okresu wypowiedzenia, gdy zostanie wydane orzeczenie lekarskie stwierdzające szkodliwy wpływ wykonywanej pracy na zdrowie pracownika, a pracodawca nie przeniesie go w terminie wskazanym w orzeczeniu lekarskim do innej pracy. Taka możliwość pojawi się również gdy pracodawca nie będzie w stanie naprawić szkodliwej sytuacji. Podobnie, gdy pracodawca dopuścił się ciężkiego naruszenia podstawowych obowiązków wobec pracownika, łamie jego prawa. Pracownik może rozwiązać umowę o pracę bez wypowiedzenia, wyłącznie w formie pisemnej. Musi również podać przyczynę uzasadniającą rozwiązanie umowy. Istotne jest to, że wypowiedzenie umowy o pracę bez zachowania okresu wypowiedzenia pracownik może złożyć w terminie miesiąca od uzyskania przez niego informacji o okolicznościach, które uzasadniają rozwiązanie umowy. Poniżej udostępniamy gotowy wzór dokumentu, wystarczy kliknąć TUTAJ.

 

Mamy nadzieję, że po dzisiejszym wpisie nie będziecie mieć już wątpliwości, jak prawidłowo wypowiedzieć umowę pracownikowi lub swojemu pracodawcy. Warto pamiętać o kilku podstawowych zasadach, oraz o informacjach jakie powinny znaleźć się w dokumencie. A jeśli macie przypadek, przy którym pojawia się więcej wątpliwości, zachęcamy do skorzystania z naszej obsługi księgowo-kadrowej. Dzięki temu nie będziecie musieli czytać artykułów takich jak nasz dzisiejszy i pozostawić tego rodzaju obowiązki naszym specjalistom ds. kadr. A zaoszczędzony czas spożytkować na przykład na dopracowywanie strategii rozwoju firmy.

Do czego jeszcze raz zachęcamy!